Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Ontwikkelingen - Jeugdzorg en WMO

Jeugdzorg
De vraag naar Jeugdzorg stijgt nog steeds. Niet alleen in Etten-Leur, er is sprake van een landelijke trend. We richtten het jeugdzorgstelsel zodanig in, dat onze jeugdprofessionals preventief werken en steeds meer en sneller jeugdigen ondersteunen die dat nodig hebben. Door de inzet van deze lichte(re) vormen van ondersteuning voorkomen we dat dure vormen van ondersteuning nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn uithuisplaatsing, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2019 zagen we hiervan voorzichtig de effecten. We zagen de kosten van de dure vormen van ondersteuning voorzichtig minder worden. Hier houden we in de begroting rekening mee. Het aantal jongeren dat een beroep doet op de lichte vormen van ondersteuning stijgt nog steeds fors. We ramen hiervoor in 2020 € 1 miljoen bij, oplopend tot bijna € 1,2 miljoen in 2024. De besparingen op de dure vormen van jeugdzorg berekenen we op ongeveer € 200.000 op jaarbasis. Dit betekent dat de kosten voor jeugdzorg oplopen van € 800.000 in 2020 tot € 1 miljoen in 2024. Daarnaast nemen we de noodzakelijke indexering van de tarieven op.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Begeleiding
De vraag naar de maatwerkvoorziening Begeleiding steeg in 2019. Ook in het eerste kwartaal 2020 zet deze stijging door. De stijging is het gevolg van de vergrijzing en het feit dat senioren zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen en niet willen doorstromen naar de Wet langdurige zorg.
Niet alleen ouderen, maar ook inwoners met een (relatief lichte) geestelijke of verstandelijke beperking wonen steeds meer in een eigen woning in de wijk en doen een beroep op voorzieningen van de Wmo.

We streven er naar om vooral de vrij toegankelijke lichte vormen van begeleiding binnen de lokale basisstructuur aan te bieden. Een voorbeeld is dagbesteding. We doen hier nu ervaring op met de algemene dagbesteding Het Stekkie. Wanneer deze algemene voorzieningen geen oplossing zijn, geven we een indicatie af voor een maatwerkvoorziening. Op deze wijze proberen we de stijgende kosten te beheersen.

Ondanks deze maatregelen zien we ons genoodzaakt om vanaf 2020 en volgende jaren voor de voorziening Begeleiding € 400.000 bij te ramen. We verwachten, dat deze stijging op enig moment stabiliseert. Op dit moment hebben wij er geen inzicht in wanneer dit is. Bij de begroting 2021 beoordelen we of aanpassing noodzakelijk is.

Huishoudelijke Ondersteuning
Tegen alle adviezen in, voerde het Rijk vanaf 2019 het abonnementstarief in voor voorzieningen van de Wmo. Door deze maatregel steeg in 2019 het aantal inwoners dat een beroep doet op de voorziening Huishoudelijke Ondersteuning sterk. De aanzuigende werking, waar we zo bang voor waren, werd waarheid. Ook aanbieders konden niet meer voldoende hulpen bieden voor deze stijgende vraag, waardoor op grotere schaal een persoonsgebonden budget is ingezet.

Deze stijging zet zich ook voort in het eerste kwartaal 2020. Daarom ramen we ook hier een bedrag bij van € 230.000 bij zorg in natura en € 196.000 bij persoonsgebonden budget.

Beschermd Wonen
Met ingang van 2021 wordt iedere gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Beschermd Wonen is een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op dit moment voert centrumgemeente Breda dit voor ons uit. We krijgen voor deze taak extra financiële middelen, vanaf 2022 met een ingroeipad van 10 jaar. In 2021 ontvangt Breda nog alle middelen. De 10 gemeenten die onder Breda vallen spraken af om tot 2026 te blijven samenwerken voor Beschermd Wonen. Dit uit zich in een gezamenlijk contract, gezamenlijke inkoop en gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid. De uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden, maar het brengt financiële risico’s met zich mee. Wat deze risico’s zijn, is op dit moment nog onbekend.

Breda sloot de taak Beschermd Wonen in 2019 af met een tekort van ruim € 900.000. De verwachting is dat dit tekort blijft bestaan. Hierdoor worden we vanaf 2021 medeverantwoordelijk voor het oplossen van dit tekort. We kennen de hoogte van dit tekort én de verdeelsleutel over de 10 gemeenten nog niet. Daarom kunnen we niet exact berekenen wat de financiële gevolgen voor Etten-Leur zijn. We ramen deze voorlopig op € 85.000.

Gemeenten besloten om per 2021 aan te sluiten bij de landelijke definitie van Beschermd Wonen. Dit betekent dat cliënten, die zelfstandig huren, onder de lokale Wmo Begeleiding vallen. Het gaat in Etten-Leur op dit moment om 26 cliënten. We hebben op dit moment nog geen inzicht in de kosten van deze cliënten. We komen hierop terug in de tweede bestuursrapportage 2020.