Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Algemeen

We baseren de ontwikkeling van de organisatie op de toekomstvisie die we in 2012 vaststelden, het beleidskader 2018-2021 en de lijn van de organisatieontwikkeling uit 2018. Uitgangspunt is de eigen kracht van de organisatie: we werken verder aan de cultuur van de organisatie, aan teamoverstijgend werken, aan denken vanuit en werken met de klant. We sturen op resultaat en werken met sturingsinformatie. We zorgen voor ruimte voor experimenteren en vernieuwing.