Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Wat hebben we gemeten?

Indicator

Laatste meting

Vorige meting

Laatste meting

Gemeenten

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de inspanning van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij

2019

6,76

6,82

6,64

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- en ouderenvoorzieningen e.d.)

2019

73

72

57

Percentage werkelozen ten opzichte van de beroepsbevolking

2019

3,5

3,5

3,3

Het percentage mantelzorgers met hoge belasting1

2019

30

31

32

Het percentage inwoners dat nauwelijks of geen gevoelens van eenzaamheid ervaart1

2019

61

58

64

Het percentage inwoners dat nauwelijks tot geen financiële beperkingen ervaart om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

2019

74,0

76,0

76,0

Aantal personen per 1.000 inwoners met bijstandsuitkering (18 jaar en ouder) (BBV)

2019

27,8

27,2

25,1

Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement

2019

68

70

60

Percentage kinderen in een uitkeringsgezin (BBV)

2018

5,1

5,0

5,0

Percentage jeugdwerkloosheid (BBV)

2018

1,26

1,0

2,0

Jongeren met jeugdhulp (BBV)

2019

11,9

10,7

10,4

Jongeren met jeugdreclassering (BBV)

2019

0,4

0,2

0,3

Jongeren met jeugdbescherming (BBV)

2019

0,8

0,9

1,1

Het aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners tussen 15 en 64 jaar naar inkomstenbron (werkend zonder WWB, werkend met WWB, WWB (zonder werk) (BBV)

2018

12,0

15,6

-

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBV)

2019

660,3

790,3

702,4

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking (netto arbeidsparticipatie) (BBV)

2018

67,8

68,5

68,3

  1. 1 Burgerpeiling 2019

Gemeenten = gemeenten met 25.000 - 50.000 inwoners.

BBV : Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Bron: Waarstaatjegemeente.nl