Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Opbrengsten

Onroerendezaakbelasting
Het tarief van de OZB baseren we op de door het CPB gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’. In de tabel hieronder nemen we de voorgestelde verhogingen op:

2020

2021

2022

2023

2024

Onroerendezaakbelasting (OZB)

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Hondenbelasting

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Precariobelasting

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Rechten en heffingen
Bij rechten gebruiken we kostendekkende tarieven, de opbrengsten zijn afhankelijk van de kosten. Het gaat dan om lijkbezorgingsrechten, marktgelden, afvalstoffen- en reinigingsheffing en rioolheffingen. Voorstellen tot tariefaanpassing doen we bij de belastingvoorstellen 2021.

Overige

2020

2021

2022

2023

2024

Leges

3,20%

2,60%

1,90%

1,90%

2,00%

Huren en pachten

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Overige inkomsten

1,50%

1,40%

1,50%

1,50%

1,50%

Bij de stijging van de leges zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten voor de stijging van de loonkosten. Dit omdat het merendeel van de legeskosten bestaan uit loonkosten.

De huren en pachten baseren we op de door het CPB gepubliceerde cijfers van de ‘prijs netto materiële overheidsconsumptie’.

Parkeergelden
Voor parkeren gelden de volgende uitgangspunten:

  1. de tarieven zijn tenminste kostendekkend;
  2. de tarieven zijn gelijk aan, of lager dan die van omliggende gemeenten.

Om de financiële positie van Etten-Leur te verbeteren verhoogden we in 2020 de meeste parkeertarieven, abonnementsprijzen en parkeervergunningtarieven. Hiermee komen we op het gemiddelde niveau van omliggende gemeenten. We herzien het parkeerbeleid en de administratie in 2020 om deze geschikt te maken voor de volledige digitalisering van de parkeerproducten. Uitgangspunt bij de digitalisering is minimaal behoud van de inkomsten in de bestaande situatie op gebied van parkeren.