Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Dubieuze debiteuren Werkplein

Voorziening

Dubieuze debiteuren Werkplein

Grondslag

Voor dubieuze debiteuren van de Participatiewet is een voorziening gevormd.
De hoogte is gebaseerd op verhaalsmogelijkheden voor debiteuren op het gebied van sociale zekerheid.

Looptijd

Onbepaald.

Toevoeging

Op basis van jaarlijkse herijking vinden (indien nodig) toevoegingen plaats.

Aanwending

Op basis van jaarlijkse herijking vinden (indien nodig) aanwendingen plaats.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

754

554

524

494

494

494

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Verminderingen

200

30

30

0

0

0

Stand 31 december

554

524

494

494

494

494