Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Voorziening Spaarovereenkomsten personeel

Ook de overige voorzieningen lichten we toe:

Voorziening

Spaarovereenkomsten personeel

Grondslag

De gemeente is met een aantal personeelsleden een spaarverlof overeenkomst aangegaan. Voor de uit deze overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen is een voorziening gevormd.

Looptijd

Afhankelijk van uitbetaling verplichtingen.

Toevoeging

Toevoeging afhankelijk van verplichtingen.

Aanwending

Aanwending afhankelijk van uitbetaling van verplichtingen.

We verwachten de komende jaren de volgende bestedingen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1 januari

397

258

258

258

258

258

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Verminderingen

140

0

0

0

0

0

Stand 31 december

258

258

258

258

258

258