Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Bestuur

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders (B&W) en de burgemeester. Zij hebben ieder hun eigen taken en bevoegdheden.

De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken: kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiging.

  • De raad bepaalt op hoofdlijnen hoe en binnen welke grenzen de gemeente wordt bestuurd. In de praktijk betekent dit dat de raad het college kan vragen of opdracht kan geven een onderwerp aan te pakken en met een voorstel te komen. Het college van B&W kan daarvoor ook zelf het initiatief nemen.
  • De gemeenteraad controleert of het college van B&W en de burgemeester de gemeente goed besturen en zich houden aan de opdrachten van de raad en de juridische en financiële grenzen die zij stelde.
  • De inwoners van de gemeente kiezen om de vier jaar hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Het vertegenwoordigen van de inwoners is de belangrijkste taak van de raad. Door het voeren van gesprekken met inwoners, wijkraden, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven én met het bezoeken van wijken, voert de raad deze taak uit.

Het college van B&W voert het dagelijks bestuur van de gemeente uit. De gemeenteraad controleert het college en zet de grote lijnen uit. De besluiten voert het college samen met de ambtenaren uit.

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en heeft eigen taken en bevoegdheden. De burgemeester is ook voorzitter en lid van het college van B&W. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken (‘de Kroon’), voor een periode van 6 jaar.

De raad wijst een of meer accountants aan voor de controle van de jaarrekening. De accountant verstrekt een accountantsverklaring en brengt een verslag van bevindingen uit.

De raad moet een rekenkamer instellen om de doelmatigheid, doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken;

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De niet wettelijke taken binnen dit taakveld zijn:

  • jeugd en politiek;
  • Burgerpeiling en deelname WaarStaatJeGemeente.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
raad, college, commissie bezwaarschriften, burger- en overheidsparticipatie, bestuurlijke samenwerking, raadsondersteuning, accountant, rekenkamer, jeugd en politiek.