Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Treasury

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
Het taakveld Treasury gebruiken we voor de financieringsfunctie van de gemeente. Dit is de manier waarop de gemeente geld aantrekt of geld (tijdelijk) belegt. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) vormt de basis voor het uitvoeren van de financieringsfunctie.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente is gebonden aan een strak wettelijk kader en we doen niet meer dan dat. Zo zijn er regels voor het aantrekken van langlopende geldleningen waar we aan moeten voldoen. Ook mogen we als gemeente niet bankieren. Dat betekent dat we geen geld mogen uitzetten dat niet bedoeld is voor een publieke taak. We kunnen dus niet zomaar leningen verstrekken.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
renterekening, aandelen in rechtspersonen en geldleningen.