Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Openbare orde en veiligheid

Wat moet de gemeente wettelijk doen?
De gemeente heeft de regie bij het ontwikkelen en invoeren van het totale veiligheidsbeleid. Inbreuk op de openbare orde, leefbaarheid en veiligheid moet hiermee worden voorkomen. De sociale veiligheid en leefbaarheid moet hiermee worden verbeterd. Voor het onderdeel fysieke veiligheid neemt de gemeente deel aan de veiligheidsregio.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Voor het veiligheidsbeleid en de uit te voeren maatregelen werkt de gemeente samen met verschillende partijen. Voorbeelden zijn de politie, Novadic Kentron, Centrum voor Jeugd en Gezin, jongerenwerkers. We werken ook via de adviseurs integrale veiligheid, en signaleringsgroepen van inwoners (buurtpreventieteams). We kiezen bewust voor een preventieve inzet om te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.

De gemeente is deelnemer aan het Zorg- en Veiligheidshuis. Gemeentelijke en regionale instellingen werken hier samen aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Ook wordt hier voor een vangnet gezorgd voor de reclassering van ex- gedetineerden. Andere partners hierbij zijn: Bureau Halt, Veilig Thuis en Meld misdaad anoniem.

Voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning zijn we deelnemer aan het regionaal informatie en expertisecentrum (RIEC).

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
sociale veiligheid, toezicht openbare ruimte, vergunningen en handhaving.