Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Geescaleerde zorg 18+

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We voeren de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. We zijn verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning van volwassenen. Een bijzonder onderdeel is de zogenoemde ‘geëscaleerde zorg’. Hieronder vallen verschillende vormen van tijdelijke opvang voor volwassenen:

  • maatschappelijke opvang voor mensen met verschillende problemen, waaronder verslaving;
  • opvang voor dak- en thuislozen;
  • inloop voor mensen met GGZ-problemen;
  • opvang bij (dreigend) huiselijk geweld;
  • beschermd wonen voor mensen met psychische of psychosociale problemen;
  • vrouwenopvang.

Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om deze vormen van opvang en beschermd wonen aan te bieden. De Wmo verplicht colleges met elkaar samen te werken. De centrumgemeente Breda voert daarom de taken voor opvang en beschermd wonen uit. Met ingang van 2021 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
Nee, deze taken voert Breda uit.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
opvang en beschermd wonen WMO.