Bestuurs­rapportage 2020 Kadernota 2021-2024

menu

Samenkracht en burgerparticipatie

Wat moet de gemeente (wettelijk) doen?
We voeren de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet 2015 uit. Daarmee dragen we bij aan de zorg, ondersteuning en redzaamheid die inwoners nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk in de samenleving mee te doen.

In dit taakveld gaat het over de algemene voorzieningen, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn.

Voorbeelden daarvan zijn:

 • wijk- en maatschappelijke accommodaties;
 • ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers;
 • informatie;
 • hulp en advies;
 • inburgering;
 • inwonersparticipatie;
 • wijkverenigingen en leefbaarheidsinitiatieven;
 • buurtbemiddeling en buurtpreventie;
 • welzijnsactiviteiten waaronder jongerenwerk;
 • collectief vervoer;
 • speelruimte.

Voor een aantal van deze onderwerpen geldt dat we verplicht zijn om deze taken uit te voeren, maar er is vrijheid in de mate waarin we deze taken uitvoeren.

Doet de gemeente meer dan wettelijk verplicht is?
De gemeente heeft vrijheid in de mate van uitvoering van deze wettelijke taken. De gemeente kiest ervoor dat de sociale basis van algemene voorzieningen goed is. Dit leidt op termijn tot minder uitgaven voor individuele en duurdere voorzieningen van Wmo en Jeugdzorg.

We doen niet meer dan wettelijk verplicht, verschillen ontstaan in de mate waarop het algemene voorzieningenniveau is georganiseerd.

Binnen dit taakveld vallen onder andere:
Etten-Leur Actief, vreemdelingenbeleid, uitvoering wet kinderopvang, deeltaxi, algemene voorzieningen voor jeugd, wijkgericht werken, bewonersinitiatieven, jeugd- en jongerenwerk, wijkwerk, samenlevingsopbouw, huisvesting ouderwerk, huisvesting sociaal culturele activiteiten, huisvesting jeugd- en jongerenwerk.